Avís Legal

Informació general

 

De Conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, els Usuaris han de poder accedir por mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la següent informació que li facilitem a continuació.

 

VISOREN, S.L. (des d'ara VISOREN) és una empresa de nacionalitat espanyola amb CIF B62890751 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 34674, Foli 129, Fulla Nº B 254.658, Inscripció 1.

 

Domicili social

Carrer Palomar 34, 1º. (08030) Barcelona, España.

Telèfon

+34 93 241 58 30 

Correu electrònic

visoren@visoren.es.

 

Les presents Condicions (d'ara endavant denominades 'Avís Legal') tenen per objecte regular l'ús del lloc web (http://www.visoren.es) que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL.

La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i, suposa l'acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

 

Ús del lloc web

 

Tot Usuari que utilitzi aquest lloc web acceptarà totes les condicions d'ús incloses en l'Avís Legal, per això, el mateix serà responsable de llegir atentament el present Avís Legal cada vegada que vulgui accedir a les informacions contingudes en la pàgina web, per si hi hagués patit algunes modificacions.

 

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions d'Ús, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums i a les exigències de la bona fe i l'ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el Lloc Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de VISOREN, la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

 

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció del apartat anterior, l'Usuari s'obliga a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per VISOREN per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts a través del lloc web i a mantenir-les actualitzades.

 

VISOREN es reserva la facultat, sense perjudici d'altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l'accés al lloc web en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, l'Usuari serà plenament responsable d'aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a VISOREN. En aquest sentit, l'Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.

 

L'Usuari s'obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el mateix, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de VISOREN, de qualsevol altre Usuari, o, en general, de qualsevol tercer.

 

VISOREN es reserva el dret de modificar el contingut, la presentació i configuració del lloc web, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, així com les presents disposicions d'accés i ús.

 

VISOREN protegirà les dades personals dels Usuaris i els utilitzarà només en la mesura que ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. El tractament de les dades personals de l'Usuari es regirà pel que disposa la POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

 

Exempció de responsabilitat pels continguts i serveis prestats

 

VISOREN no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en el Lloc Web, i en conseqüència, VISOREN no es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

 

En qualsevol cas, VISOREN durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica i farà el possible per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. VISOREN no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Lloc Web ni la inexistència d'errors en el contingut.

 

VISOREN no es fa responsable per la utilització que l'Usuari realitzi del contingut del lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altre dret de tercers.

Amb els límits establerts a la llei, VISOREN no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en el Lloc Web.

 

Aquest Lloc Web conté enllaços a altres llocs web que no són operats per VISOREN, pel que no té cap control sobre els llocs relacionats i no accepta cap responsabilitat relativa als mateixos ni a cap pèrdua ni cap dany que puguin produir-se per l'ús que vostè faci dels mateixos.

 

Per tant, qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'Usuari. VISOREN no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de VISOREN com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

 

La utilització dels llocs relacionats estarà subjecta als termes i condicions d'ús i servei continguts en cada un d'aquests llocs web.

 

VISOREN adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, VISOREN no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software y hardware) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

 

VISOREN no serà responsable de cap pèrdua ni cap dany provocats per un atac de denegació de servei, virus o altres materials tecnològicament nocius que puguin infectar els seus equips informàtics, els seus programes d'ordinador, les seves dades o altres materials en propietat causa del seu ús d'aquest lloc web o al fet que vostè descarregui qualsevol material disponible al mateix o en qualsevol lloc web relacionat.

 

Els continguts del Lloc Web són posats a disposició de l'Usuari per VISOREN amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

 

VISOREN procura que els continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat dels continguts.

 

Prohibiciones

 

En la utilització del Lloc Web, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de VISOREN o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal d'internet, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del mateix.

 

L'Usuari no farà un mal ús del Lloc Web. No ha de: cometre delictes, ni animar la gent a fer-ho; transmetre ni introduir virus, troians ni bombes lògiques ni penjar cap altre material que sigui maliciós, tecnològicament nociu, amb abús de confiança, ofensiu o obscè d'alguna manera; piratejar cap aspecte del servei; corrompre dades; causar molèsties a altres usuaris; vulnerar els drets de propietat de tercers; enviar publicitat o materials promocionals no sol·licitats (generalment coneguts com "spam"); ni intentar influir sobre el rendiment o les funcions d'instal·lacions informàtiques d'aquest lloc web o a les que s'accedeixi a través d'aquesta la pàgina web.

 

Es prohibeix l'ús sense previ permís de sistemes automatitzats o de programari per extreure dades d'aquest lloc web amb fins comercials ( "screen scraping" o "suport de pantalla").

 

Hiperenllaços i llocs enllaçats

 

L'Usuari podrà crear enllaços amb la nostra pàgina principal, sempre que ho faci de forma justa i legal i no faci malbé la nostra reputació ni s'aprofiti d'ella, però no ha d'incloure un enllaç de manera que es suggereixi cap tipus d'associació o aprovació o suport per la nostra part ja que no es així. No obstant això, ens reservem el dret de retirar el permís per posar enllaços sense avís previ.

 

Condicions d'Accés i Registre de l'Usuari

 

La prestació dels serveis per part de VISOREN té caràcter gratuït i lliure per als Usuaris no exigint-se el pertinent registre ni el lliurament de dades personals ni la utilització de claus o contrasenyes. No obstant això, determinades seccions del lloc web requeriran amb caràcter previ el pertinent registre.

 

Quan sigui necessari facilitar dades de caràcter personal mitjançant el registre, l'Usuari garantirà la seva veracitat, exactitud i autenticitat. A aquests efectes, l'Usuari serà responsable de mantenir tota la informació facilitada a VISOREN permanentment actualitzada. VISOREN realitzarà el tractament d'aquestes dades segons s'estableix en la secció POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

Els menors d'edat, per fer ús dels serveis del lloc web, han d'obtenir prèviament permís i/o autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als que accedeixin els menors d'edat correspon als adults al càrrec es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que puguin no ser apropiats per als menors, s'informa als Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

 

Aquesta web és propietat de VISOREN. Els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda en el Lloc Web; textos, elements gràfics, marques, logotips, noms comercials, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo i altres anàlegs, així com la seva aparença i disseny, i els vincles ( "hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de VISOREN són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per VISOREN, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquest lloc web, no essent responsabilitat de VISOREN l'ús que l'Usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona .

 

El lloc web i els seus continguts es troben protegits per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i intel·lectual. VISOREN no concedeix llicència d'ús, autorització o cessió sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altres drets relacionats amb el lloc web, llevat que hi hagi acord exprés i escrit en aquest sentit.

 

Les presents condicions d'ús del Lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina web. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que l'Usuari no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

Per tant, mitjançant aquestes Condicions d'Ús no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d'autor, marques, dissenys o altres drets, sobre cap dels seus elements integrants, excepte per la llicència d'ús limitada que es concedeix a els Usuaris per utilitzar el Lloc Web en els termes aquí previstos.

 

VISOREN autoritza als usuaris únicament a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s'indiqui l'origen i / o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars.

 

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació pública i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com modificar, alterar, traduir, utilitzar tècniques d'enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o crear treballs derivats basats en cap programari ni cap documentació accessòria proporcionats per VISOREN o els atorgants de les seves llicències.

 

Així mateix, queda prohibida la inserció d'una imatge difosa a la pàgina web en una pàgina o base de dades no pertanyent a VISOREN mitjançant la tècnica coneguda com "in line linking", llevat que compti amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de VISOREN .

 

Les extraccions i ús d'elements del lloc web causant un perjudici qualsevol a VISOREN d'acord amb les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, segons aquest ha estat modificat, entre d'altres, per la Llei 23/2006, de 7 de juliol.

 

Els Usuaris cedeixen a VISOREN un dret d'ús no exclusiu, il·limitat, íntegre, transferible, gratuït i susceptible de subllicència, sobre les dades que no siguin de caràcter personal o aquells dades la referència personal hagi estat suprimida (dades anonimitzades).

 

VISOREN es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del lloc web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

 

En cap cas VISOREN les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

 

Nul·litat

 

Si qualsevol part d'aquestes condicions fos inexecutable (incloent qualsevol estipulació que sigui una exempció de la nostra responsabilitat davant vostè), l'exigibilitat de les altres parts de les Condicions no es veurà afectada i les altres clàusules romandran plenament en vigor i amb plens efectes.

 

En la mesura del possible, quan qualsevol clàusula / sub-clàusula o part d'una clàusula / sub-clàusula pugui separar-se de manera que la part restant segueixi sent vàlida, la clàusula s'interpretarà en conseqüència. Alternativament, vostè acorda que la clàusula es rectificarà i interpretarà de la manera que més s'apropi al significat original de la clàusula / sub-clàusula i que permeti la legislació.

 

Notificació d'incidències i possibles infraccions

 

VISOREN respecta els drets de tercers i la legislació aplicable. L'usuari del lloc web està obligat a fer el mateix. En cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del lloc web o si en alguna de les diferents seccions trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb visoren@visoren.es.

 

Maneres de comunicació

 

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes disposicions d'accés i ús del lloc web o qualsevol comentari sobre el mateix, si us plau dirigiu-vos a visoren@visoren.es.

 

Legislació i jurisdicció aplicables

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. El Uusuario, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Política de la qualitat

 

Política de la Qualitat

 

VISOREN Copyright © 2013
Tots els drets reservats