Actualitat

01/04/2020

Medidas adoptadas a raíz del Real-Decreto 11/2020

.

Benvolgut/da arrendatari/a: 

A continuació, l’informem sobre les mesures que ha pres el govern referent als lloguers mitjançant el Reial-Decret Llei 11/2020, de 31 de març (s’adjunta com a Doc. 0-BOE), i la repercussió que aquest té en l’habitatge que vostè té arrendat.

A l’efecte de facilitar un acord entre arrendador i arrendatari, Visoren Renta (VR, d’ara endavant VR o l’arrendadora) ofereix per a aquells arrendataris que acreditin estar en els supòsits de vulnerabilitat econòmica, a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, la proposta que es reflecteix en el punt 2.

En el cas que la proposta no sigui acceptada per l’arrendatari, VR s’acull a l’art. 4.2 b) del Reial-Decret i les condicions en ell contingudes són les que seran aplicables.

1.QUI POT ACOLLIR-SE? 

 D’acord amb l’art. 5 del Reial-Decret les persones que es poden acollir a la proposta de VR o bé a la de l’art. 4.2b) del Decret, han de complir amb els següents requisits:

-          Que el titular, degut a la situació actual, hagi passat a estar en una situació d’atur.

-          o que el titular, degut a la situació actual, hagi patit un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)

-          o que el titular, degut a la situació actual, hagi reduït la seva jornada per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos.

En cap cas, amb caràcter general, els ingressos de la unitat familiar poden estar per sobre de 3 vegades l’IPREM* al mes anterior a la sol·licitud de la moratòria. Els fills o majors de 65 anys a càrrec i els discapacitats eleven aquest barem.

 IPREM*: 548,60 euros mensuals     3IPREM: 1.645,80 euros mensuals 

A més, és condició indispensable que la renda, més les despeses i subministraments, siguin iguals o superiors al 35 % dels ingressos que percebi el conjunt de la unitat familiar.

2. PROPOSTA DE VR 

Per a aquells arrendataris que acreditin el compliment dels requisits anteriors, VR els proposa el següent acord:

Una condonació del 20% de la renda del lloguer de la vivenda, plaça de garatge i traster durant 4 mesos, iniciant-se en aquest mes d’Abril, i una moratòria en el pagament, sobre el 80 % de l’import restant de la renda.

Passats els 4 mesos de moratòria, en el mes d’agost, es pagarà la renda corrent més la quantitat resultant de prorratejar la quantitat deguda segons el paràgraf anterior, durant un termini de dotze mesos i sense interessos, a raó de la quantitat que resulti cada mes.

Si la vigència del contracte és inferior a l’any, el termini màxim per saldar el deute serà el que transcorri entre el mes d’agost i la data de finalització del contracte, prorratejant les quantitats en base a aquest període.

En qualsevol cas, si l’arrendatari rescindís el contracte en qualsevol moment, haurà d’abonar la totalitat de les quantitats pendents de pagament abans del lliurament de les claus.

Els llogaters que compleixin els requisits i decideixin acollir-se a aquesta proposta, ens hauran d’informar que accepten la mateixa, responent a aquest mateix correu electrònic (explotacio@visoren.es ) juntament amb els documents que acreditin la situació de vulnerabilitat, tal com es llista en el final d’aquest correu.

Així mateix, en el cas que puguin pagar un import determinat en els mesos de moratòria, ens informaran del mateix.

Exemple:

Un llogater compleix amb els requisits per acollir-se a les condicions del Decret i la seva renda mensual és de 400 €, despeses de comunitat i altres no incloses. Decideix acceptar la proposta de VR de condonació del 20 % de la renda durant 4 mesos, i moratòria del 80 % restant en el mateix termini. Per tant, durant aquest període, se li condonen 80 euros mensuals i se li ajorna el pagament de 320 euros al mes, sent això aplicable als mesos d’abril, maig, juny i juliol. El que vol dir, que l’import total serà de:

 

  • Renda condonada: 320 euros
  • Pagament de la renda ajornat: 1.280 euros

 

Si decideix pagar la renda ajornada en 10 mesos, sense interessos, tindrà una quota mensual de 128 euros des d’Agost de 2020 fins a Maig de 2021, que haurà de sumar-se a la renda corrent d’aquest mesos. Si durant els 4 mesos de moratòria pot aportar una quantitat, per petita que sigui, la quota posterior serà menor.

 

 3APLICACIÓ DE L’ARTICLE 4.2 DEL REIAL DECRET

En el cas que l’arrendatari no estigués d’acord amb la proposta de VR, l’arrendadora escull la següent alternativa de les establertes a l’article 4.2:

4.2 b) "Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.” 

Els arrendataris que compleixin els requisits i decideixin acollir-se a aquest proposta, que no inclou cap condonació de renda, a diferència de la proposta per VR, ens hauran d’informar que accepten la mateixa, dels mesos en què desitgen que se’ls apliqui i del corresponent pla de pagaments, responent a aquest mateix correu electrònic (explotacio@visoren.es ), juntament amb els documents que acreditin la situació de vulnerabilitat tal com es llista en el final d’aquest correu.

Així mateix, en el cas que puguin pagar un import determinat en els mesos de moratòria ens informaran del mateix.

4. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS

 Tal com s’estableix en l’art. 6 del Reial-Decret:

  1. La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l’art. 5 s’acreditarà per la persona arrendatària davant la persona arrendadora, mitjançant la presentació dels següents documents:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley. (se adjunta como  Doc.1).  

  1. Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.” (Se adjunta como Doc. 2).

Així mateix l'informem del contingut del Art. 7 del Real-Decreto:

 1. “La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda arrendaticia de su vivienda habitual y/o de ayudas públicas para atender al pago de la misma sin reunir los requisitos previstos en el artículo 5, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.”

2. "El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma la cual incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad de obtener la aplicación de las medidas reguladas por este Real-Decreto Ley."

Restem a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment, a través dels mitjans habituals.

 

 Tel. 934 183 316

explotacio@visoren.es

Atentament,

Captura_de_pantalla_2020-04-01_a_las_21
 
VISOREN Copyright ę 2013
Tots els drets reservats